me and my beloved horse
me and my beloved horse

Αὐ­τό­χθο­νες καὶ σπά­νι­ες φυ­λὲς ἀ­γρο­τι­κῶν ζώ­ων, οἱ ὁ­ποῖ­ες ὑ­φί­σταν­ται ἐ­δῶ καὶ 10.000 χρό­νι­α στὴν Ἑλ­λη­νι­κὴ ὕ­παι­θρο μὲ τὴν ἴ­δι­α ἀ­κρι­βῶς μορ­φή. Συγ­κε­κρι­μέ­να, ἡ «κι­βω­τὸς τοῦ Δή­μου» πε­ρι­λαμ­βά­νει:

α) 146 ἀ­γε­λά­δες ἀ­πὸ τὶς 218 ποὺ ἔ­μει­ναν στὴν Χώ­ρα καὶ οἱ ὁ­ποῖ­ες ἀ­πο­τε­λοῦν τὴν Ἑλ­λη­νι­κὴ στε­πι­κὴ φυ­λὴ (τύ­πος Κα­τε­ρί­νης). Ἀ­πο­δει­κνύ­ε­ται σή­με­ρα ἀ­πὸ ἐ­πι­στή­μο­νες ζω­ο­τέ­χνες ἀ­πο­δε­δειγ­μέ­νο ὅ­τι δι­α­βι­οῦν στὴ Χώ­ρα μας ἐ­δῶ καὶ 10.000 χρό­νι­α καὶ ἀ­πει­κο­νί­ζον­ται σ᾿ ὅ­λες τὶς ἀρ­χαῖ­ες ἀ­να­πα­ρα­στά­σεις ἐ­δῶ καὶ 3.500 χρό­νι­α τοὐ­λά­χι­στον (χρυ­σὰ κύ­πελ­λα τοῦ Βα­φει­οῦ Πο­τα­μοῦ, ταυ­ρο­κα­θά­ψι­α Κρή­της, Πα­να­θή­ναι­α ἀ­πὸ τὴ Ζω­φό­ρο τοῦ Παρ­θε­νῶ­να, κ.ἄ.).

β) Ἑλ­λη­νι­κὸ μαῦ­ρο χοῖ­ρο (200 ζῶ­α). Πρό­κει­ται γι­ὰ τὴν μο­να­δι­κὴ ἀ­μι­γῶς κα­θα­ρό­αι­μη φυ­λὴ τῆς Χώ­ρας, ὅ­πως ἀ­πο­δείχ­τη­κε με­τὰ ἀ­πὸ ἐ­ξε­τά­σεις τοῦ γε­νό­τυ­που. Τὸ γου­ρού­νι αὐ­τὸ ποὺ κα­τὰ τὴν ἀρ­χαι­ό­τη­τα ἦ­ταν τὸ σύμ­βο­λο τῆς ἀ­φθο­νί­ας καὶ προ­στα­τευ­ό­ταν ἀ­πὸ τὴ θε­ὰ Δή­μη­τρα δι­αι­ώ­νι­σε τὸ εἶ­δος μας, δι­ό­τι ἀ­πὸ αὐ­τὸ ὁ ἄν­θρω­πος ἔ­παιρ­νε ἐ­νέρ­γει­α τρώ­γον­τας τὸ λί­πος του.

γ) Θεσ­σα­λι­κὰ ἄ­λο­γα (45 ζῶ­α), τὰ ὁ­ποῖ­α τὸ ὑ­πουρ­γεῖ­ο Ἀ­γρο­τι­κῆς Ἀ­νά­πτυ­ξης καὶ Τρο­φί­μων ἔ­χει συμ­πε­ρι­λά­βει στὴ λί­στα μὲ τὰ ὑ­πὸ ἐ­ξα­φά­νι­ση ζῶ­α ἀ­φοῦ δὲν ξε­περ­νοῦν τὰ 450 σὲ ὁ­λό­κλη­ρη τὴ χώ­ρα. Τὰ ἄ­λο­γα αὐ­τὰ ἀ­νή­κουν στοὺς μι­κρό­σω­μους ἵπ­πους. Τὸ ὕ­ψος τους εἶ­ναι πε­ρί­που 125-135 ἑ­κα­το­στά, τὸ κλασ­σι­κό τους χρῶ­μα εἶ­ναι τὸ γκρί­ζο, ἐ­νῶ πα­ρου­σι­ά­ζουν ἰ­σχυ­ρὰ ἄ­κρα καὶ ἡ οὐ­ρὰ καὶ ἡ χαί­τη τους εἶ­ναι ἀρ­κε­τὰ μα­κρι­ές, καὶ

δ) 19 ἱπ­πά­ρι­α (πό­νυ) Σκύ­ρου.

Κοι­νὸς πα­ρα­νο­μα­στὴς τῶν πι­ὸ πά­νω σπά­νι­ων καὶ αὐ­τό­χθο­νων φυ­λῶν ζώ­ων εἶ­ναι ὅ­τι δι­α­βι­οῦν σὲ συν­θῆ­κες ἐ­κτα­τι­κῆς ἐ­κτρο­φῆς (ἐ­λευ­θέ­ρας βο­σκῆς), ἔ­χουν δὲ προ­σαρ­μο­στεῖ στὶς εἰ­δι­κὲς συν­θῆ­κες τοῦ φυ­σι­κοῦ πε­ρι­βάλ­λον­τος καὶ ἀ­ξι­ο­ποι­οῦν κα­τὰ τὸν κα­λύ­τε­ρο τρό­πο τὸν φτω­χὸ σὲ μά­ζα, ἀλ­λὰ πλού­σι­ο σὲ θρε­πτι­κὰ συ­στα­τι­κά, Ἑλ­λη­νι­κὸ βο­σκό­το­πο, μὲ ἀ­πο­τέ­λε­σμα νὰ ἔ­χουν πο­λὺ λι­γό­τε­ρες ἀ­παι­τή­σεις, πα­ράλ­λη­λα ὅ­μως νὰ προ­σφέ­ρουν (λό­γῳ τῆς πλού­σι­ας Ἑλ­λη­νι­κῆς χλω­ρί­δας) προ­ϊ­όν­τα ὑ­ψη­λῆς δι­α­τρο­φι­κῆς ἀ­ξί­ας. Μὲ λί­γα λό­γι­α, ἡ πα­ρα­γω­γι­κό­τη­τά τους εἶ­ναι ἱ­κα­νο­ποι­η­τι­κή, πα­ρὰ τὸ δυ­σμε­νὲς οἰ­κο­νο­μι­κὸ πε­ρι­βάλ­λον.

Ἡ ἀ­νω­τέ­ρω κτη­νο­τρο­φι­κὴ ἐ­κμε­τάλ­λευ­ση, ἡ προ­σπά­θει­α προ­στα­σί­ας καὶ δι­ά­σω­σης τῶν ἐν λό­γῳ φυ­λῶν, ἡ ἀν­τί­στα­ση σὲ κα­θε­τὶ μα­ζι­κό, γρή­γο­ρο καὶ ἐμ­πο­ρι­κὸ ποὺ σχε­τί­ζε­ται μὲ τὴν πα­ρα­γω­γὴ καὶ τὴν δι­α­τρο­φή, ἡ πα­ρα­δο­σι­α­κὴ γνώ­ση καὶ ἡ πα­ρα­δο­σι­α­κὴ τε­χνι­κὴ στὴν πα­ρα­γω­γή, ἡ μὴ ἐ­ξάρ­τη­ση ἀ­πὸ τὴν σύγ­χρο­νη βι­ο­μη­χα­νί­α κρέ­α­τος, ἡ ὁ­ποί­α εἶ­ναι ἀλ­λη­λέν­δε­τη μὲ τὶς πο­λυ­ε­θνι­κές τῆς σό­γι­ας, τῶν φαρ­μά­κων καὶ τοῦ γε­νε­τι­κοῦ ὑ­λι­κοῦ, ἀλ­λὰ καὶ ἡ ἐ­πι­στρο­φὴ στὴν πα­ρά­δο­ση ἐ­πι­βρα­βεύ­θη­κε τὸ 2002 ἀ­πὸ τὸ παγ­κό­σμι­ο κί­νη­μα τῆς «Slow Food» («Ἀρ­γὸ Φα­γη­τό»), κα­θὼς τὸ ἐν λό­γῳ κί­νη­μα ἀ­πέ­νει­με στὸν ἰ­δι­ο­κτή­τη τῆς φάρ­μας κ. Δη­μή­τρι­ο Δῆ­μο δύ­ο βρα­βεῖ­α γι­ὰ τὴν συμ­βο­λή του στὴν δι­α­τή­ρη­ση τῆς ἀ­γρο­τι­κῆς βι­ο­ποι­κι­λό­τη­τας τοῦ πλα­νή­τη.

Τέ­λος, πρέ­πει νὰ ἐ­πι­ση­μαν­θεῖ ὁ ὑ­ψί­στης ση­μα­σί­ας σκο­πὸς τῆς ὕ­παρ­ξης τῆς «Κι­βω­τοῦ», ὁ ὁ­ποῖ­ος ὑ­πη­ρε­τεῖ τὴ δι­ά­σω­ση τῶν αὐ­τό­χθο­νων καὶ σπά­νι­ων φυ­λῶν ἀ­γρο­τι­κῶν ζώ­ων, δι­ό­τι τὰ ζῶ­α αὐ­τὰ συν­δέ­ον­ται ἄ­με­σα ἢ ἔμ­με­σα μὲ τὴν ἱ­στο­ρί­α, τὴ ζω­ὴ καὶ τὸν πο­λι­τι­σμὸ τοῦ τό­που μας, προσ­δί­δον­τας ἔτ­σι τὴν συ­νέ­χει­α τοῦ Ἑλ­λη­νι­κοῦ λα­οῦ.

Ἐ­πί­σης, οἱ σπά­νι­ες καὶ αὐ­τό­χθο­νες αὐ­τὲς φυ­λὲς ζώ­ων ἀ­πο­τε­λοῦν τὴν ζων­τα­νή μας πο­λι­τι­στι­κὴ κλη­ρο­νο­μι­ὰ καὶ συμ­βάλ­λουν οὐ­σι­α­στι­κὰ στὴν ἐκ­παί­δευ­ση, τὴν πο­λι­τι­σμι­κὴ ἀ­νά­πτυ­ξη καὶ γε­νι­κὰ στὴν με­γα­λύ­τε­ρη καλ­λι­έρ­γει­α τῶν κα­τοί­κων μὲ βά­ση τὴν πα­τρο­γο­νι­κή, πνευ­μα­τι­κὴ καὶ πο­λι­τι­σμι­κὴ πα­ρά­δο­ση.

Ἡ προ­ώ­θη­ση, τέ­λος, τοῦ ἐγ­χει­ρή­μα­τος δι­ά­σω­σης καὶ ἀ­ξι­ο­ποί­η­σης τῶν σπά­νι­ων αὐ­τό­χθο­νων καὶ ἀρ­χέ­γο­νων ἀ­γρο­τι­κῶν ζώ­ων πρέ­πει νὰ τί­θε­ται ἐ­κτὸς ἀμ­φι­σβή­τη­σης γι­ὰ τοὺς ἀν­θρώ­πους, γι­ὰ τὰ ζῶ­α, τὴ φύ­ση, τὴν ἔ­ρευ­να, τὸν πο­λι­τι­σμὸ καὶ τὴν ἀ­ει­φό­ρο ἀ­νά­πτυ­ξη.

Ἀ­πὸ τὴν «Κι­βω­τὸ τοῦ Δή­μου» δι­α­τί­θεν­ται σὲ νοι­κο­κυ­ρι­ὰ ζω­ο­κο­μι­κὰ προ­ϊ­όν­τα.

Please follow and like us:
Facebook
Facebook
Google+
Google+
https://pagoinia.gr/%ce%b7-sinxroni-kivotos-tou-dimou/
Instagram
Follow by Email