Ἡ φιλανθρωπία

0
63

Ὁ μακάριος ἀπόστολος Παῦλος γράφει ὅτι ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ φανερώθηκε διὰ μέσου τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς ἔσωσε χάρη στὸ ἔλεός Του καὶ ὄχι ἐξ αἰτίας κάποιων ἔργων ἀρετῆς ποὺ πραγματοποιήσαμε ἐμεῖς (Τίτ. 3, 4-5). Ἐντελῶς ἀντίθετα, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἤμαστε κάποτε «ἀνόητοι, ἀπειθεῖς, πλανώμενοι, δουλεύοντες ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις, ἐν κακίᾳ καὶ φθόνῳ διάγοντες, στυγητοί, μισοῦντες ἀλλήλους» (Τίτ. 3, 3). Ἀλλὰ ὁ φιλάνθρωπος Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς μᾶς ἔσωσε μὲ τὸ πολὺ ἔλεός Του χαρίζοντάς μας δωρεὰν τὸ Ἅγιό Του Βάπτισμα καὶ τὴν ἀνακαίνιση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Τίτ. 3, 5). Ἔχοντας ὑπ’ ὄψη μας τὴν ἀνέκφραστη αὐτὴ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ πρὸς ἐμᾶς, καλούμαστε νὰ γίνουμε μιμητές Του· νὰ εἴμαστε ἐπιεικεῖς καὶ φιλάνθρωποι πρὸς κάθε συνάνθρωπό μας (πρβλ. Τίτ. 3, 2-3).

Ὡς χριστιανοὶ εἴμαστε ζωντανὰ μέλη τοῦ ἑνιαίου σώματος τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Μέσα στὴν Ἐκκλησία διὰ τοῦ Βαπτίσματος ἀποκαθίσταται στὸ κάθε μέλος της τὸ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ καὶ ἀνοίγει ἡ προοπτικὴ τῆς πορείας πρὸς τὸ καθ’ ὁμοίωση. Ἂν λοιπὸν ἡ φιλανθρωπία ἀποτελεῖ βασικὴ ἰδιότητα τοῦ Θεοῦ καὶ μέσα στὴν Ἐκκλησία διασώζεται τὸ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ καὶ καθ’ ὁμοίωση, τότε καὶ τῆς Ἐκκλησίας βασικώτατο γνώρισμα καὶ ἰδιότητα εἶναι ἡ φιλανθρωπία.

Αὐτὸ εἶναι ποὺ κατ’ ἐξοχὴν ζητᾶ ἀπὸ ἐμᾶς ὁ Κύριος. Στὰ Εὐαγγέλια δηλώνει κατηγορηματικὰ ὅτι δὲν ἀναπαύεται τόσο στὶς ἐξωτερικὲς καὶ ἐπιφανειακὲς ἐκδηλώσεις λατρείας πρὸς Αὐτόν. Ἡ οὐσία τοῦ θείου νόμου εἶναι κρυμμένη στὴν «κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον» (πρβλ. Μτθ. 23, 23). «Ἔλεος» εἶναι ἡ φιλανθρωπία, ἐνῶ «κρίσις» ἡ δικαιοσύνη. Αὐτὰ τὰ δύο δὲν εἶναι ἀντίθετα μεταξύ τους, ἀλλὰ ἀλληλοπεριέχονται. Ἡ ἄρρητη φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι ποτὲ μεροληπτικὴ καὶ ἄδικη, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ δικαιοσύνη Του εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου βουτηγμένη στὴν ἀγάπη Του.

Ὁμοίως, κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ζωντανὴ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ὅπως παρατηρεῖ τὸ στόμα τοῦ Χριστοῦ, ὁ ἀπόστολος Παῦλος, δὲν ὀφείλει κανένα ἄλλο δίκαιο χρέος πρὸς τοὺς ἄλλους, «εἰ μὴ τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους. Ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον νόμον πεπλήρωκεν. Τὸ γὰρ οὐ μοιχεύσεις, οὐ φονεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐκ ἐπιθυμήσεις, καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ ἀνακεφαλαιοῦται, ἐν τῷ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» (Ρωμ. 13, 8-9). Τότε λοιπὸν κάνουμε τὴν ἀληθινὴ κρίση στὴν ζωή μας, ὅταν εἴμαστε δίκαιοι πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τοὺς συνανθρώπους μας, καὶ τότε εἴμαστε ἀληθινὰ δίκαιοι πρὸς αὐτούς, ὅταν τοὺς ἀγαποῦμε κατὰ τὸν τρόπο ποὺ μᾶς ὑπέδειξε ὁ Κύριος στὸ Εὐαγγέλιο. Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς στὴν Ἁγία Γραφὴ ὁ δίκαιος ταυτίζεται μὲ τὸν ἅγιο, ἐνῶ ἅγιος εἶναι ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπᾶ τὸν μὲν Θεὸ ὁλοκληρωτικά, τὸν δὲ πλησίον του ὡς ἑαυτό του.

Ἀπὸ τὶς λίγες αὐτὲς σκέψεις ποὺ διατυπώσαμε παραπάνω γίνεται ὁλοφάνερο ὅτι ὅταν ὁμιλοῦμε γιὰ τὴν φιλανθρωπία τῆς Ἐκκλησίας, δὲν ἀναφερόμαστε σὲ τίποτε ἄλλο παρὰ στὴν ἀληθινὴ καὶ γνήσια ἀγάπη πρὸς κάθε ἄνθρωπο. Αὐτή, παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς στὸ σύγγραμμά του, «400 Κεφάλαια περὶ ἀγάπης» δὲν ἐκφράζεται μόνο διὰ τῆς μεταδόσεως χρημάτων, ἀλλὰ πολὺ περισσότερο διὰ τῆς διδασκαλίας καὶ τῆς σωματικῆς διακονίας: «Οὐ μόνον διὰ μεταδόσεως χρημάτων ἡ διάθεσις τῆς ἀγάπης γνωρίζεται, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον διὰ μεταδόσεως λόγου Θεοῦ καὶ σωματικῆς διακονίας» (Ἑκατοντὰς 1η, κεφ. 26). Ἡ Ἐκκλησία τοῦ ἐλεήμονος Χριστοῦ, ἐπειδὴ ἀποτελεῖ τὸ ζωντανὸ σῶμα Του, φανερώνει τὴν φιλανθρωπία της πρὸ πάντων μὲ τὰ σωτήρια δόγματα καὶ τὶς διδασκαλίες της, διὰ τῶν ὁποίων οἱ ἄνθρωποι γνωρίζουν τὴν ἀλήθεια, ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὸ σκοτάδι, ἑνώνονται μὲ τὸν Σωτῆρα Θεό μας καὶ σώζονται στὴν αἰωνιότητα. Ἀκόμη, ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ μιὰ ἑνιαία ψυχοσωματικὴ ὕπαρξη, τὸν διακονεῖ καὶ μεριμνᾶ γι΄ αὐτὸν γιὰ κάθε ἀνάγκη του, ἀποβλέποντας πάντοτε στὴν σωτηρία του.

Μέσα σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἄλλοι λαοί, θρησκεῖες καὶ ἰδεολογίες προβάλλουν καὶ ὑπερυψώνουν τὴν ἀξία τοῦ χρήματος, τῶν ὅπλων, τῆς βίας, τῆς πολιτικῆς ἰσχύος καὶ τῶν ἐγκοσμίων μέσων ἐπιβολῆς καὶ κυριαρχίας στοὺς ἄλλους, ἐμεῖς ὡς Ἐκκλησία προβάλλουμε τὴν οὐσία τῆς ὑπάρξεως καὶ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἔργου μας, ποὺ συνοψίζεται στὴν ἔννοια τῆς φιλανθρωπίας καὶ πηγὴ ἔχει τὸν Φιλάνθρωπο Δημιουργὸ καὶ Προνοητὴ τῶν ἁπάντων, τὸν Κύριο καὶ Θεό μας Ἰησοῦ Χριστό.

 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κ.κ. ΙΩΗΛ

 

Please follow and like us:
Facebook
Facebook
Google+
Google+
https://pagoinia.gr/%e1%bc%a1-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%b1%ce%bd%ce%b8%cf%81%cf%89%cf%80%ce%af%ce%b1/
Instagram
Follow by Email