Πέν­τε φί­λοι, πο­λὺ δε­μέ­νοι με­τα­ξύ τους, ἀ­πο­φα­σί­ζουν νὰ ἀ­γο­ρά­σουν μία­ μι­κρὴ πο­λυ­κα­τοι­κί­α καὶ νὰ ζή­σουν ὅ­λοι μα­ζὶ σὲ αὐ­τή. Στὸ δι­πλὸ ὑ­πό­γει­ο τῆς πο­λυ­κα­τοι­κί­ας κα­τα­σκευά­ζουν τὰ ψυ­γεῖ­α. Ἀ­ξι­ο­ποι­οῦν τὴ γε­ω­θερ­μί­α. Τὴν τα­ρά­τσα τὴν κά­νουν κῆ­πο, βά­ζουν ἀ­νε­μο­γεν­νή­τρι­ες καὶ ἡ­λια­κὰ συ­στή­μα­τα, ὥ­στε νὰ ἔ­χουν ἠ­λε­κτρι­κὴ καὶ θερ­μι­κὴ ἐ­νέρ­γεια.

Ὁ ἕ­νας ὄ­ρο­φος με­τα­τρέ­πε­ται σὲ παι­δό­το­πο. Ὁ ἄλ­λος ὄ­ρο­φος με­τα­τρέ­πε­ται σὲ κα­θη­με­ρι­νὸ, μὲ κοι­νὴ κου­ζί­να. Κι σ᾿ ἕ­ναν ἄλ­λον ὄ­ρο­φο, δη­μι­ουρ­γεῖ­ται τὸ γυ­μνα­στή­ριο. Ἔ­χου­νε μό­νο δύ­ο αὐ­το­κί­νη­τα δι­α­φο­ρε­τι­κῶν χρή­σε­ων, διότι ἐ­πέ­λε­ξαν σταθ­μὸ με­τρὸ κον­τά τους. Ἂν χρεια­στοῦν πε­ρισ­σό­τε­ρα τὰ ἐ­νοι­κιά­ζουν. Κά­θε πρω­ὶ παίρ­νει ὁ κα­θέ­νας μα­ζί του τὸ δι­σά­κι του, ποὺ πε­ρι­έ­χει καὶ τὸ φα­γη­τό του. Μα­γει­ρεύ­ει μό­νον ἕ­νας γιὰ ὅ­λους κά­θε μέ­ρα.

Ἐ­πί­σης κά­θε μέ­ρα βρί­σκε­ται τοὐ­λά­χι­στον ἕ­νας ἀ­πὸ τοὺς ἐ­νή­λι­κες στὸ σπί­τι γιὰ νὰ βο­η­θά­ει τὰ παι­διά, ποὺ τώ­ρα ἔ­χουν τὴν οἰ­κο­νο­μι­κὴ ἄ­νε­ση νὰ δι­α­θέ­τουν παι­δα­γω­γὸ ὡς δά­σκα­λο κι ὄ­χι ἕ­ναν ἁ­πλὸ ἐρ­γα­ζό­με­νο. Καὶ πολ­λὰ ἄλ­λα θὰ μπο­ρού­σα­με νὰ συμ­πλη­ρώ­σου­με, σὲ αὐ­τὸ τὸ κα­θό­λου φαν­τα­στι­κὸ σε­νά­ριο, ποὺ ἤ­δη ὑ­πάρ­χει ἀ­πὸ πρω­το­πό­ρες μι­κρο­ο­μά­δες.

Βέ­βαι­α δὲν πῆ­γαν σὲ λύ­ση πο­λυ­κα­τοι­κί­ας, ἀλ­λὰ βγῆ­καν στὴν ὕ­παι­θρο, ἀ­γό­ρα­σαν ἕ­να ἀ­γρό­κτη­μα καὶ ζοῦν μα­ζὶ στὸ Πή­λιο, στὴν Μά­κρη καὶ σὲ ἑ­κα­τον­τά­δες πε­ρι­ο­χὲς στὴν Εὐ­ρώ­πη καὶ Ἀ­με­ρι­κή. Αὐ­τὲς τὶς ὁ­μά­δες ἀ­πὸ δῶ καὶ στὸ ἑ­ξῆς θὰ τὶς ὀ­νο­μά­ζου­με «Κοι­νό­τη­τες», διότι ἡ λέ­ξη Κοι­νό­τη­τα μό­νον ἐκ­φρά­ζει τοὺς κοι­νοὺς σκο­ποὺς καὶ στό­χους τῆς ὁ­μά­δας.

Γιὰ τί Κοι­νό­τη­τες ὅ­μως μι­λᾶ­με; Μὲ λί­γες λέ­ξεις γιὰ ἐρ­γα­σια­κές, βι­ώ­σι­μες, αὐ­τό­νο­μες, οἰκο-Κοι­νό­τη­τες.

Ἐρ­γα­σια­κές, διότι ζοῦν ἀ­πὸ τὴν ἐρ­γα­σί­α τους καὶ δὲν εἶ­ναι θρη­σκευ­τι­κὲς (μο­να­στή­ρια), προ­σκο­πι­κές, καὶ κυ­ρί­ως πα­ρα­γω­γι­κὲς ἀ­πὸ τὴν ἐ­ξέ­λι­ξη τῶν ἐρ­γα­τι­κῶν ὁ­μά­δων (team work) σὲ πα­ρα­γω­γι­κὲς κοι­νό­τη­τες.

Βι­ώ­σι­μες, διότι πρέ­πει νὰ εἶ­ναι πε­ρι­βαλ­λον­τι­κὰ εὐ­αι­σθη­το­ποι­η­μέ­νες, νὰ χρη­σι­μο­ποι­οῦν ἐ­νέρ­γεια ἀ­πὸ ἀ­να­νε­ώ­σι­μες πη­γές, νὰ πα­ρά­γουν βι­ο­λο­γι­κὰ προ­ϊ­όν­τα χω­ρὶς ἐν­τα­τι­κο­ποί­η­ση μὲ φυ­σι­κὸ τρό­πο, νὰ ἀ­να­κυ­κλώ­νουν τὰ ὑ­λι­κά τους, νὰ εἶ­ναι ἐν­ταγ­μέ­νες στὸ φυ­σι­κὸ πε­ρι­βάλ­λον.

Αὐτό­νο­μες, διότι τὰ πε­ρισ­σό­τε­ρα ἀ­γα­θὰ πρέ­πει νὰ τὰ πα­ρά­γουν στὸ ἐ­σω­τε­ρι­κό τους κυ­ρί­ως τὴν ἐ­νέρ­γεια καὶ τὴ δι­α­τρο­φή. Τὰ ὑ­πό­λοι­πα ἀ­πα­ραί­τη­τα ἀ­γα­θὰ θὰ γί­νε­ται προ­σπά­θεια νὰ τὰ βρί­σκουν ἀν­ταλ­λάσ­σον­τας τὰ δι­κά τους ἀ­γα­θὰ μὲ ἄλ­λες Κοι­νό­τη­τες.

Οἰκο-Κοι­νό­τη­τες, διότι βα­σι­κὰ θὰ ζοῦν μα­ζὶ (οἶ­κο, μὲ τὴν ἀρ­χαι­ο­ελ­λη­νι­κὴ ἔν­νοι­α), ἔ­χον­τας κοι­νοὺς στό­χους, θὰ με­γα­λώ­νουν τὰ παι­διά τους ἀ­πὸ κοι­νοῦ καὶ θὰ μοι­ρά­ζον­ται δι­ά­φο­ρες κοι­νὲς ἐρ­γα­σί­ες.

Στὶς Οἰ­κο­κοι­νό­τη­τες αὐ­τὲς ΔΕΝ θὰ ὑ­πάρ­χει ἡ δι­κτα­το­ρί­α τοῦ πα­τρυιοῦ, ὁ συγ­κεν­τρω­τι­σμὸς τῆς δι­οί­κη­σης καὶ ἡ δη­μο­κρα­τί­α τῆς συ­νέ­λευ­σης. Θὰ ὑ­πάρ­χει ἡ Ὁμο­φω­νί­α. Ἡ κά­θε προ­σω­πι­κό­τη­τα θὰ εἶ­ναι Ἄν­θρω­πος. Γι᾿ αὐ­τὸ ἡ δυ­σκο­λί­α εἶ­ναι ἡ ἀρ­χι­κὴ δη­μι­ουρ­γί­α τῆς κοι­νῆς ὁ­μά­δας μὲ τὴν ἴ­δια χη­μεί­α.

Στὶς Οἰ­κο­κοι­νό­τη­τες αὐ­τὲς θὰ κυ­ρια­ρχεῖ ἡ συν­τρο­φι­κό­τη­τα, ἀν­τὶ γιὰ τὸν ἀν­τα­γω­νι­σμὸ καὶ ἡ μὴ κερ­δο­σκο­πί­α ἀ­πὸ τὴν κερ­δο­σκο­πί­α. Δὲν θὰ ὑ­πάρ­χει ἀ­το­μι­κὴ ἰ­δι­ο­κτη­σί­α στὰ μέ­σα πα­ρα­γω­γῆς καὶ κλη­ρο­νο­μι­κό­τη­τα, χω­ρὶς νὰ ἀν­τι­τί­θε­ται αὐ­τὸ μὲ τὴν προ­σω­πι­κὴ ἰ­δι­ο­κτη­σί­α. Θὰ ὑ­πάρ­χει κοι­νὴ ἰ­δι­ο­κτη­σί­α στὴ γῆ, στὰ βα­σι­κὰ πα­ρα­γω­γι­κὰ ἐρ­γα­λεῖ­α καὶ μέ­σα. Ὁ κα­θέ­νας θὰ δί­νει ὅ,­τι μπο­ρεῖ καὶ θὰ παίρ­νει αὐ­τὸ ποὺ χρει­ά­ζε­ται. Τὰ νέ­α παι­διὰ μὲ τὴν γέν­νη­σή τους θὰ «προι­κί­ζον­ται» αὐ­τό­μα­τα μὲ τὴν πε­ρι­ου­σί­α τῆς Κοι­νό­τη­τας, ποὺ θὰ τὴν ἀ­ξι­ο­ποι­οῦν ὅ­σο εἶ­ναι ἐ­κεῖ.

Τὸ θέ­μα εἶ­ναι τε­ρά­στιο, τό­σο με­γά­λο ὅ­σο τὸ μέλ­λον τῆς ἀν­θρω­πό­τη­τας.

 

Γιωργάκης Κωστής

*Πρόε­δρος τοῦ Δ.Σ. τῆς ΒΙΟΖΩ, Πα­νελ­λή­νιας Ἕ­νω­σης Κα­τα­να­λω­τῶν, «ΒΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ».

http://www.biozo.gr

Please follow and like us:
Facebook
Facebook
Google+
Google+
https://pagoinia.gr/autoorganosi-ena-akomi-senario-giati-oxi/
Instagram
Follow by Email