Σάββατο 16 Φεβρουάριος 2019
JAQUELINE DE ROMILLY ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ   «Ἂν τὸ βιολὶ εἶναι τὸ τελειότερο μουσικὸ ὄργανο, τότε ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι τὸ βιολὶ τοῦ ἀνθρώπινου στοχασμοῦ.» Ἕλεν Κέλλερ, Ἀμερικανίδα συγγραφέας. Αὐτὸ προσπάθησε νὰ ἀποδείξει μέσα ἀπὸ τὸ ἔργο της ἡ...
Στὴ γει­το­νι­ά μας ὑ­πάρ­χει ἕ­να μι­κρὸ μα­γα­ζά­κι ποὺ θυ­μί­ζει τὸ ρο­μαν­τι­κὸ στῖχο «κα­μα­ρού­λα μι­ὰ στα­λι­ά». Ἡ ἀ­νάγ­κη καὶ ἡ ἐμ­πει­ρί­α ὁ­δή­γη­σαν σ᾿ ἕ­να σύ­στη­μα ἀ­ξι­ο­ποί­η­σης κά­θε δι­α­θέ­σι­μου τε­τρα­γω­νι­κοῦ ἑ­κα­το­στοῦ, ὥ­στε νὰ χω­ροῦν τὰ πάν­τα, ἀ­πὸ ἀ­πορ­ρυ­παν­τι­κὰ μέ­χρι κα­στα­νὸ ρύ­ζι...
Η σύγχρονη ευθύνη ενός πιστού θρησκευτικού ηγέτη στην εποχή μας θα μπορούσε να προσδιορισθεί με τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά της πνευματικής του αποστολής: Πρώτον, πρέπει να έχει πλήρη συνείδηση της προελεύσεως και της ιερότητας της εξουσίας, την οποία λαμβάνει ως...