Πέμπτη 18 Ιούλιος 2019
Ευδοξία Αυγουστίνου φιλόλογος-θεολόγος Ἡ παγκοσμιοποιημένη εποχή μας και ή νέα τάξη πραγμάτων Όλο και πιο πολύ καθιερώνει παγκόσμιες ημέρες και γιορτάζει γενέθλια, ἐκτοπίζοντας την ονομαστική εορτή, δυσκολεύεται να ἀποδεχτεῖ καί νά γιορτάσει τόν παγκόσμιο καί σωτήριο σταθμό τῆς ἱστορίας, τά γενέθλια τοῦ...
Ἡ Συνομοσπονδία μας   Ἡ Α.Σ.Π.Ε. (Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ἑλλάδος) ἱδρύθηκε τὸ 1931 καὶ ἀπὸ τότε ἔχει ἀναλάβει τὴν ἐκπροσώπηση τῶν πολυτέκνων, τὴ μελέτη καὶ τὴν προώθηση τῶν αἰτημάτων τους, καὶ γενικὰ τὴν προαγωγὴ τῶν ἠθικῶν καὶ ὑλικῶν συμφερόντων τους. Παράλληλα, ἡ συνομοσπονδία...
Στὴ γει­το­νι­ά μας ὑ­πάρ­χει ἕ­να μι­κρὸ μα­γα­ζά­κι ποὺ θυ­μί­ζει τὸ ρο­μαν­τι­κὸ στῖχο «κα­μα­ρού­λα μι­ὰ στα­λι­ά». Ἡ ἀ­νάγ­κη καὶ ἡ ἐμ­πει­ρί­α ὁ­δή­γη­σαν σ᾿ ἕ­να σύ­στη­μα ἀ­ξι­ο­ποί­η­σης κά­θε δι­α­θέ­σι­μου τε­τρα­γω­νι­κοῦ ἑ­κα­το­στοῦ, ὥ­στε νὰ χω­ροῦν τὰ πάν­τα, ἀ­πὸ ἀ­πορ­ρυ­παν­τι­κὰ μέ­χρι κα­στα­νὸ ρύ­ζι...