Πέμπτη 18 Ιούλιος 2019
Στὴ γει­το­νι­ά μας ὑ­πάρ­χει ἕ­να μι­κρὸ μα­γα­ζά­κι ποὺ θυ­μί­ζει τὸ ρο­μαν­τι­κὸ στῖχο «κα­μα­ρού­λα μι­ὰ στα­λι­ά». Ἡ ἀ­νάγ­κη καὶ ἡ ἐμ­πει­ρί­α ὁ­δή­γη­σαν σ᾿ ἕ­να σύ­στη­μα ἀ­ξι­ο­ποί­η­σης κά­θε δι­α­θέ­σι­μου τε­τρα­γω­νι­κοῦ ἑ­κα­το­στοῦ, ὥ­στε νὰ χω­ροῦν τὰ πάν­τα, ἀ­πὸ ἀ­πορ­ρυ­παν­τι­κὰ μέ­χρι κα­στα­νὸ ρύ­ζι...
Ἡ Συνομοσπονδία μας   Ἡ Α.Σ.Π.Ε. (Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ἑλλάδος) ἱδρύθηκε τὸ 1931 καὶ ἀπὸ τότε ἔχει ἀναλάβει τὴν ἐκπροσώπηση τῶν πολυτέκνων, τὴ μελέτη καὶ τὴν προώθηση τῶν αἰτημάτων τους, καὶ γενικὰ τὴν προαγωγὴ τῶν ἠθικῶν καὶ ὑλικῶν συμφερόντων τους. Παράλληλα, ἡ συνομοσπονδία...
JAQUELINE DE ROMILLY ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ   «Ἂν τὸ βιολὶ εἶναι τὸ τελειότερο μουσικὸ ὄργανο, τότε ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι τὸ βιολὶ τοῦ ἀνθρώπινου στοχασμοῦ.» Ἕλεν Κέλλερ, Ἀμερικανίδα συγγραφέας. Αὐτὸ προσπάθησε νὰ ἀποδείξει μέσα ἀπὸ τὸ ἔργο της ἡ...