Τρίτη 25 Ιούνιος 2019
Πέν­τε φί­λοι, πο­λὺ δε­μέ­νοι με­τα­ξύ τους, ἀ­πο­φα­σί­ζουν νὰ ἀ­γο­ρά­σουν μία­ μι­κρὴ πο­λυ­κα­τοι­κί­α καὶ νὰ ζή­σουν ὅ­λοι μα­ζὶ σὲ αὐ­τή. Στὸ δι­πλὸ ὑ­πό­γει­ο τῆς πο­λυ­κα­τοι­κί­ας κα­τα­σκευά­ζουν τὰ ψυ­γεῖ­α. Ἀ­ξι­ο­ποι­οῦν τὴ γε­ω­θερ­μί­α. Τὴν τα­ρά­τσα τὴν κά­νουν κῆ­πο, βά­ζουν ἀ­νε­μο­γεν­νή­τρι­ες καὶ ἡ­λια­κὰ...
Θεοφάνης Μαλκίδης Δρ. Κοινωνικών Επιστημών   Ο κοινοτισμός ως ιστορικό γεγονός Από την αρχαία Ελλάδα μέχρι την οθωμανική κατοχή και από τις πατρίδες της καθ' ημάς Ανατολής μέχρι  τη φασιστική κατοχή της περιόδου 1941-1944, οι κοινότητες αποτελούν τον πρωταρχικό παράγοντα συγκρότησης,...
Ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό της εποχής μας είναι η αδιαφορία πολλών για τα πνευματικά. Κι ενώ, όταν δοθεί αφορμή, φαίνονται άνθρωποι καλής διάθεσης, στην καθημερινότητά τους δείχνουν να μην έχουν σχέση με πνευματική ζωή και Εκκλησία, όσο κι αν παραδέχονται την...