Σάββατο 16 Φεβρουάριος 2019
Ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό της εποχής μας είναι η αδιαφορία πολλών για τα πνευματικά. Κι ενώ, όταν δοθεί αφορμή, φαίνονται άνθρωποι καλής διάθεσης, στην καθημερινότητά τους δείχνουν να μην έχουν σχέση με πνευματική ζωή και Εκκλησία, όσο κι αν παραδέχονται την...
«Καί τώρα μέ τήν χάριν τοῦ Κυρίου μου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἐσταυρωμένου καί Θεοῦ, δέν ἔχω μήτε σακκούλα, μήτε κασέλα, μήτε ἄλλο ράσο ἀπό αὐτό ὁπού φορῶ. Άλλά ἀκόμη παρακαλῶ τόν Κύριόν μου μέχρι τέλους τῆς ζωῆς μου νά...
Ὁ μακάριος ἀπόστολος Παῦλος γράφει ὅτι ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ φανερώθηκε διὰ μέσου τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς ἔσωσε χάρη στὸ ἔλεός Του καὶ ὄχι ἐξ αἰτίας κάποιων ἔργων ἀρετῆς ποὺ πραγματοποιήσαμε ἐμεῖς (Τίτ. 3, 4-5)....