Τρίτη 25 Ιούνιος 2019
«Καί τώρα μέ τήν χάριν τοῦ Κυρίου μου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἐσταυρωμένου καί Θεοῦ, δέν ἔχω μήτε σακκούλα, μήτε κασέλα, μήτε ἄλλο ράσο ἀπό αὐτό ὁπού φορῶ. Άλλά ἀκόμη παρακαλῶ τόν Κύριόν μου μέχρι τέλους τῆς ζωῆς μου νά...
Ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό της εποχής μας είναι η αδιαφορία πολλών για τα πνευματικά. Κι ενώ, όταν δοθεί αφορμή, φαίνονται άνθρωποι καλής διάθεσης, στην καθημερινότητά τους δείχνουν να μην έχουν σχέση με πνευματική ζωή και Εκκλησία, όσο κι αν παραδέχονται την...
Πέν­τε φί­λοι, πο­λὺ δε­μέ­νοι με­τα­ξύ τους, ἀ­πο­φα­σί­ζουν νὰ ἀ­γο­ρά­σουν μία­ μι­κρὴ πο­λυ­κα­τοι­κί­α καὶ νὰ ζή­σουν ὅ­λοι μα­ζὶ σὲ αὐ­τή. Στὸ δι­πλὸ ὑ­πό­γει­ο τῆς πο­λυ­κα­τοι­κί­ας κα­τα­σκευά­ζουν τὰ ψυ­γεῖ­α. Ἀ­ξι­ο­ποι­οῦν τὴ γε­ω­θερ­μί­α. Τὴν τα­ρά­τσα τὴν κά­νουν κῆ­πο, βά­ζουν ἀ­νε­μο­γεν­νή­τρι­ες καὶ ἡ­λια­κὰ...