Πέμπτη 18 Ιούλιος 2019
Σήμερα ο άνθρωπος έχει την ιδέα πως λευθερώθηκε από πολλά πράγματα που τον μποδίζανε, τάχα, να είναι ελεύθερος. Πέταξε λοιπόν από πάνω του, μαζί με τ’ άλλα, και την παράδοση, και βρέθηκε σ’ ένα χάος. Αυτό το χάος το λέγει...
Ἡ Ἑλ­λη­νι­κὴ ὕ­παι­θρος γι­ορ­τά­ζει ἀ­κό­μη στὰ πα­νη­γύ­ρια. Δι­ορ­γα­νώ­νον­ται κυ­ρί­ως τὸν Δε­κα­πεν­ταύ­γου­στο, δι­α­τη­ροῦν τὴν πα­ρά­δο­ση πα­ρὰ τὶς δυ­σκο­λί­ες τῶν και­ρῶν, ἔ­χουν τοὺς κα­νό­νες τους, τοὺς θρύ­λους καὶ τοὺς ἀ­στέ­ρες τους. Μί­α φο­ρὰ καὶ ἕ­ναν και­ρὸ ὑ­πῆρ­χαν τὰ πα­νη­γύ­ρια, ὅ­που ἡ μου­σι­κὴ...
love the forest

Αγαπάτε τα δάση

Τὴν ὥρα τὴν ὑπέρτατη, ποῦ θὲ νὰ σβῆ τὸ φῶς μου, ἕνας θὰ εἶν’ ἐμένανε ὁ πιὸ τρανὸς καϊμός μου. Δὲ θὰ εἶναι οἱ κούφιοι λογισμοί, οἱ ἀδικίες τοῦ κόσμου, θὰ εἶναι πῶς δὲ δυνήθηκα μ’ ἐσὲ νὰ ζήσω πλάση πράσινη, ἀπάνου στὰ...