Πέμπτη 18 Ιούλιος 2019
Ἡ Ἑλ­λη­νι­κὴ ὕ­παι­θρος γι­ορ­τά­ζει ἀ­κό­μη στὰ πα­νη­γύ­ρια. Δι­ορ­γα­νώ­νον­ται κυ­ρί­ως τὸν Δε­κα­πεν­ταύ­γου­στο, δι­α­τη­ροῦν τὴν πα­ρά­δο­ση πα­ρὰ τὶς δυ­σκο­λί­ες τῶν και­ρῶν, ἔ­χουν τοὺς κα­νό­νες τους, τοὺς θρύ­λους καὶ τοὺς ἀ­στέ­ρες τους. Μί­α φο­ρὰ καὶ ἕ­ναν και­ρὸ ὑ­πῆρ­χαν τὰ πα­νη­γύ­ρια, ὅ­που ἡ μου­σι­κὴ...