Τρίτη 23 Απρίλιος 2019
π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός Ὅσο κι ἄν, κατά τόν κριτικότατο ἀείμνηστο διδάσκαλό μου, καθηγητή Νικόλαο Τωμαδάκη, ὁ ὅρος «Ρωμηοσύνη» εἶναι «νεόπλασμα , ἐντούτοις ἐκφράζει κατά τόν αὐθεντικότερο καί ἱστορικά δικαιωμένο τρόπο, τό φρόνημα τῶν Ὀρθόδοξων Πολιτῶν τῆς Νέας Ρώμης...
Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός   Επίμονα προβάλλεται σήμερα η ανάγκη για «σεξουαλική αγωγή» των παιδιών μας, στο πλαίσιο μάλιστα της σχολικής τους παιδείας. Έρχεται από τα βάθη των αιώνων η φωνή του ουρανοβάμονα και θεόπτη Απ. Παύλου να μας παρουσιάσει...
  Ἡ τέ­λεια αγά­πη εἶ­ναι νὰ που­λή­σης ὅ­λα σου τὰ πράγ­μα­τα να τὰ δώ­σης ἐ­λε­η­μο­σύ­νην καὶ νὰ πη­γαί­νης καὶ ἐ­σὺ νὰ εὕ­ρης κα­νέ­να αὐ­θέν­τη νὰ που­λη­θῆς σκλά­βος καὶ ὅ­σα πά­ρης νὰ τὰ δώ­σης ὅ­λα, νὰ μὴ κρα­τή­σης ἕ­να ἄ­σπρο. Ἠμ­πο­ρεῖς...